SZKOLENIA I ROZWÓJ

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

W przypadku stosowania ekulizumabu istnieją uregulowania prawne dotyczące wyłączności rynkowej w leczeniu chorób rzadkich, a mianowicie w odniesieniu do stosowania w leczeniu:

  • atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) do dnia 29 listopada 2023 r.,
  • opornej na leczenie uogólnionej miastenii rzekomoporaźnej (gMG) do dnia 17 sierpnia 2027 r., oraz
  • choroby ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD) do dnia 28 sierpnia 2029 r.
    • W związku z tym produkt leczniczy BEKEMV® jest zatwierdzony wyłącznie do stosowania we wskazaniu napadowej nocnej hemoglobinurii (PNH) i nie może być stosowany w innych wymienionych wskazaniach.

      Powyższe zobowiązania mają zastosowanie w odniesieniu do wskazań, gMG i NMOSD tak długo, jak długo obowiązuje odpowiednia, prawnie uregulowana, wyłączność dla produktów sierocych.

Nasi pracownicy wyróżniają się niezwykłą pasją i zaangażowaniem w niesienie pomocy pacjentom i wcielanie w życie wartości Amgen. Firma wspiera ich starania za pomocą zróżnicowanej oferty szkoleń. Również wzajemne relacje zawodowe traktujemy jako integralną część rozwoju pracowników. W naszym wspierającym i otwartym środowisku promujemy mentoring i coaching. Osoby, które wchodzą w takie relacje odkrywają, że mogą bez trudu korzystać z nieformalnych informacji zwrotnych i komunikacji dwustronnej. Dodatkowe programy, takie jak ocena metodą 360 stopni i feedback, dają wszystkim pracownikom możliwość rozwoju swoich zdolności i ciągłej poprawy wyników. Chociaż formalne szkolenia i relacje zawodowe są cenne, uznajemy, że najważniejszym katalizatorem wzrostu jest rozwój umiejętności w miejscu pracy. Szeroki wachlarz projektów realizowanych w Amgen powoduje, że pracownicy często angażują się w dodatkowe zadania, rozwijając swoje kompetencje. Dzięki temu mogą poznać różne obszary działalności firmy, poszerz yćwiedzę i zdobyć kwalifikacje z rozmaitych dziedzin. Dzięki utalentowanym i zróżnicowanym zespołom, Amgen może stawić czoła wyzwaniom rynkowym i właściwie wypełniać zobowiązanie, jakim jest niesienie pomocy pacjentom na całym świecie.