KODEKS PRZEJRZYSTOŚCI

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

W przypadku stosowania ekulizumabu istnieją uregulowania prawne dotyczące wyłączności rynkowej w leczeniu chorób rzadkich, a mianowicie w odniesieniu do stosowania w leczeniu:

  • atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) do dnia 29 listopada 2023 r.,
  • opornej na leczenie uogólnionej miastenii rzekomoporaźnej (gMG) do dnia 17 sierpnia 2027 r., oraz
  • choroby ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD) do dnia 28 sierpnia 2029 r.
    • W związku z tym produkt leczniczy BEKEMV® jest zatwierdzony wyłącznie do stosowania we wskazaniu napadowej nocnej hemoglobinurii (PNH) i nie może być stosowany w innych wymienionych wskazaniach.

      Powyższe zobowiązania mają zastosowanie w odniesieniu do wskazań, gMG i NMOSD tak długo, jak długo obowiązuje odpowiednia, prawnie uregulowana, wyłączność dla produktów sierocych.

Amgen podejmuje wszelkie starania w celu pełnego wdrożenia wymogów przejrzystości, określonych w kodeksach dobrej praktyki Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA).

Świadczenia na rzecz Organizacji Ochrony Zdrowia

Darowizny

Ujawniamy darowizny i granty na rzecz Organizacji Ochrony Zdrowia, które wspierają naukę, technologię, medycynę, ochronę zdrowia, badania lub edukację.

Koszty poniesione w związku z wydarzeniami o charakterze naukowym lub edukacyjnym

Ujawniamy koszty poniesione w związku z wydarzeniami (opłaty rejestracyjne, koszty podróży i zakwaterowania oraz wartość umów sponsoringu) uzyskane przez Organizacje Ochrony Zdrowia w celu wsparcia zawodowej edukacji medycznej.

Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług

Ujawniamy wysokość wynagrodzenia oraz koszt wydatków związanych z podróżą i zakwaterowaniem, ponoszonych w związku z zatrudnianiem Organizacji Ochrony Zdrowia w charakterze usługodawców.

Świadczenia na rzecz Przedstawicieli Zawodów Medycznych

Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług

Ujawniamy wysokość wynagrodzenia oraz koszt wydatków związanych z podróżą i zakwaterowaniem, ponoszonych w związku z zatrudnianiem Przedstawicieli Zawodów Medycznych w charakterze usługodawców.

Koszty poniesione w związku z wydarzeniami o charakterze naukowym lub edukacyjnym

Ujawniamy opłaty rejestracyjne oraz koszty podróży i zakwaterowania, w przypadku gdy Amgen sponsoruje (finansuje) udział Przedstawicieli Zawodów Medycznych w wydarzeniach o charakterze naukowym lub edukacyjnym.

Świadczenia związane z działalnością badawczo-rozwojową

W sposób zbiorczy udostępniane są świadczenia związane z planowaniem lub realizacją badań nieklinicznych, badań klinicznych oraz badań nieinterwencyjnych.

Wsparcie dla Organizacji Pacjenckich

Ujawniamy informacje na temat naszej współpracy z organizacjami pacjenckimi, obejmujące zakres współpracy oraz wartość przekazanych w związku z nią świadczeń.

Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego – Infarma

2020 Patient Organisation Report
2020 Poland EFPIA Report
2020 Nota Metodologiczna
2020 EFPIA Disclosure Code Self Certification-Letter