×
Globalna infolinia dla ukraińskich pacjentów będących uchodźcami biorącymi udział w badaniu klinicznym Amgen. Kliknij tutaj po więcej informacji.

Глобальна гаряча лінія для українських пацієнтів-біженців, які беруть участь у клінічному випробуванні Amgen. Натисніть тут для отримання додаткової інформації.

Глобальная горячая линия для украинских пациентов-беженцев, участвующих в клиническом исследовании Amgen. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

W przypadku stosowania ekulizumabu istnieją uregulowania prawne dotyczące wyłączności rynkowej w leczeniu chorób rzadkich, a mianowicie w odniesieniu do stosowania w leczeniu:

 • atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) do dnia 29 listopada 2023 r.,
 • opornej na leczenie uogólnionej miastenii rzekomoporaźnej (gMG) do dnia 17 sierpnia 2027 r., oraz
 • choroby ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD) do dnia 28 sierpnia 2029 r.
  • W związku z tym produkt leczniczy BEKEMV® jest zatwierdzony wyłącznie do stosowania we wskazaniu napadowej nocnej hemoglobinurii (PNH) i nie może być stosowany w innych wymienionych wskazaniach.

   Powyższe zobowiązania mają zastosowanie w odniesieniu do wskazań, gMG i NMOSD tak długo, jak długo obowiązuje odpowiednia, prawnie uregulowana, wyłączność dla produktów sierocych.

Firma Amgen Inc. oraz Amgen Sp. z o.o. i Amgen Biotechnologia Sp. z .o.o., a także partnerzy używający wspólnej marki (zwani dalej łącznie „Amgen”) zobowiązują się do poszanowania prywatności i danych osobowych użytkownika. W niniejszym „Oświadczeniu o ochronie prywatności” opisano praktyki firmy Amgen w tym zakresie.

Przedstawiciele zawodów medycznych powinni się zapoznać z „Oświadczeniem dla przedstawicieli zawodów medycznych o ochronie prywatności”.

Firma Amgen będzie wykorzystywać dane osobowe użytkownika zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Zachęca się wszystkich użytkowników witryn internetowych firmy Amgen do uważnego zapoznania się z niniejszym „Oświadczeniem o ochronie prywatności”, dzięki czemu będzie można dowiedzieć się więcej na temat zasad i praktyk opracowanych przez firmę Amgen w celu ochrony danych osobowych, w tym danych osobowych związanych ze zdrowiem oraz lepiej zrozumieć relacje firmy Amgen z podmiotami zewnętrznymi, które mogą uzyskiwać dostęp do takich danych.

 • I. Gromadzenie, użytkowanie i ujawnianie danych osobowych
  1. Dane dotyczące uczestników badań klinicznych

   W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących udziału użytkownika w badaniu klinicznym należy skontaktować się z głównym badaczem prowadzącym badanie i/lub zapoznać się z dokumentem świadomej zgody i innymi dokumentami związanymi z badaniem klinicznym, które zostały udostępnione użytkownikowi.

  2. Dane dotyczące pacjentów

   Jeżeli użytkownik skontaktuje się z firmą Amgen w sprawie swojego doświadczenia związanego z udziałem w jednym z programów wsparcia pacjentów firmy Amgen lub korzystania z jednego z jej produktów lub usług, w tym w celu zgłoszenia zdarzenia niepożądanego („skutku ubocznego”), wady lub problemu związanego z jakością otrzymanego produktu firmy Amgen, użytkownik może zostać poproszony o podanie pewnych faktów, w tym nazwiska, wieku, płci oraz nazwiska przepisującego lekarza. Firma Amgen może wykorzystać informacje udostępnione przez użytkownika w raportach składanych w urzędach regulacyjnych (np. w Federalnym Urzędzie ds. Żywności i Leków Stanów Zjednoczonych lub Europejskiej Agencji Leków), do czego zobowiązują firmę Amgen przepisy prawa, i/lub w celach związanych z jakością lub wsparciem oferowanych programów. Firma Amgen może także wykorzystywać informacje w celu skontaktowania się z lekarzem wypisującym receptę, aby uzyskać dodatkowe dane dotyczące zdarzenia niepożądanego („skutku ubocznego”) związanego z korzystaniem z produktu.

   Firma Amgen może ujawnić dane osobowe podmiotom zewnętrznym podejmującym działania w jej imieniu, np. operatorom centrów obsługi telefonicznej i innym podmiotom pomagającym firmie Amgen odpowiadać na zapytania użytkowników i na zgłoszenia dotyczące doświadczeń związanych z produktem oraz przetwarzać takie zapytania i zgłoszenia.

  3. Dane dotyczące przedstawicieli zawodów medycznych i ich pracowników

   Podmioty służby zdrowia powinny się zapoznać z „Oświadczeniem dla przedstawicieli zawodów medycznych o ochronie prywatności

  4. Dane dotyczące użytkowników witryn firmy Amgen

   Wszyscy użytkownicy witryn firmy Amgen

   Termin „dane osobowe” stosowany w kontekście niniejszego oświadczenia odnosi się do wszelkich danych, które identyfikują lub które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika, np. do imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu e-mail.

   Korzystając z witryny firmy Amgen, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym „Oświadczeniem o ochronie prywatności” oraz że zgadza się na przestrzeganie „Warunków użytkowania”.

   Firma Amgen przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie jednej z następujących podstaw prawnych: (A) uzasadnione cele biznesowe, (B) udzielona przez użytkownika zgoda, (C) realizacja obowiązków prawnych i regulacyjnymi przez firmę Amgen oraz (D) realizacja umowy z użytkownikiem.

   Uzasadnione cele biznesowe firmy Amgen Czynności związane z przetwarzaniem
   • Biznesowe i naukowe działania firmy Amgen
   • Promowanie i ocenianie produktów i usług firmy Amgen
   • Poprawa zrozumienia przez firmę Amgen sposobu, w jaki jej produkty są wykorzystywane do leczenia chorób, w związku z którymi są wprowadzane na rynek.
   • Stworzenie danych zbiorczych, które będą wykorzystywane do celów biznesowych firmy Amgen, w tym do badań, aby udoskonalić produkty, a także do prowadzenia analiz, które mogą pomóc w doskonaleniu usług firmy Amgen. W niektórych przypadkach takie dane zbiorcze mogą być pozyskiwane z połączenia danych osobowych, które użytkownik zdecyduje się udostępnić w witrynie firmy Amgen oraz danych pochodzących od innych użytkowników tej witryny.
   Obowiązki prawne i regulacyjne
   • W celach związanych z obowiązkiem składania raportów w zakresie bezpieczeństwa produktów i z przepisami dotyczącymi nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii: jeżeli użytkownik skontaktuje się z firmą Amgen w kwestiach odnoszących się do jego doświadczeń związanych z korzystaniem z jednego z jej produktów, może ona zamieścić udostępnione dane w raportach w zakresie bezpieczeństwa produktów, które jest zobowiązana składać w urzędach regulacyjnych (np. w Federalnym Urzędzie ds. Żywności i Leków Stanów Zjednoczonych lub Europejskiej Agencji Leków). Firma Amgen może także wykorzystywać dane w celu skontaktowania się z lekarzem wypisującym receptę, aby uzyskać dodatkowe dane dotyczące zdarzenia niepożądanego związanego z korzystaniem z jej produktu.
   Zgoda użytkownika
   • Aby umożliwić użytkownikowi dostęp do usług on-line firmy Amgen, takich jak kwestionariusze, ankiety dotyczące zdrowia, narzędzia do zarządzania opieką, oceny jakości opieki lub inne usługi on-line.
   • Aby umożliwić użytkownikowi udział w forach dyskusyjnych lub czatach firmy Amgen.

   Firma Amgen rejestruje adres IP komputera użytkownika. Będzie ona mogła powiązać konkretny adres IP komputera z konkretnym użytkownikiem, tylko jeżeli w czasie korzystania z witryny firmy Amgen udostępnił on dane osobowe umożliwiające identyfikację. Firma Amgen może wykorzystać adres IP komputera użytkownika w celu utrzymania kontaktu z nim w czasie, kiedy porusza się on po witrynie firmy Amgen i personalizuje jej treść.

   W celu gromadzenia danych dotyczących korzystania przez użytkownika z witryny firmy Amgen wykorzystuje ona pliki cookie. Będzie ona mogła powiązać te dane z konkretnym użytkownikiem, tylko jeżeli w czasie korzystania z witryny firmy Amgen udostępnił on dane osobowe umożliwiające identyfikację. Firma Amgen może wykorzystać dane uzyskane za pośrednictwem plików cookie:

   • do nadawania indywidualnego charakteru użytkowaniu witryny firmy Amgen poprzez przewidywanie informacji i usług, jakie mogą być interesujące dla użytkownika;
   • w celu poprawy funkcjonowania witryny firmy Amgen poprzez monitorowanie ruchu w popularnych obszarach oraz modyfikowanie usług i informacji udostępnianych przez firmę Amgen, aby sprostać potrzebom klientów oraz
   • do swoich celów biznesowych, w tym do prowadzenia witryny internetowej oraz realizacji badań i analiz dotyczących produktów mających na celu polepszenie metod wprowadzania produktów na rynek.

   Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykorzystywania plików cookie przez firmę Amgen, należy zapoznać się z jej ZASADAMI DOTYCZĄCYMI PLIKÓW COOKIE.

   Osoby fizyczne, które rejestrują się w celu korzystania z informacji i usług on-line firmy Amgen
   Jeżeli użytkownik zdecyduje się zarejestrować w celu korzystania z informacji i usług on-line firmy Amgen, może ona także gromadzić i wykorzystywać udostępnione przez niego dane osobowe (takie jak imię i nazwisko oraz dane służące do kontaktu), aby wysłać użytkownikowi wiadomość e-mail potwierdzającą rejestrację i odpowiadać na jego pytania. Na żądanie użytkownika firma Amgen może także wysyłać mu wiadomości e-mail z informacjami, które jej zdaniem mogą być interesujące dla użytkownika, w tym z informacjami dotyczącymi jej produktów i usług.

   Osoby fizyczne korzystające z interaktywnych usług on-line firmy Amgen
   Jeżeli użytkownik zdecyduje się skorzystać z interaktywnych usług on-line firmy Amgen (w tym z kwestionariuszy dotyczących zdrowia i narzędzi do zarządzania opieką), firma Amgen będzie gromadzić dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się ujawnić (a do których mogą należeć dane o stanie zdrowia) i analizować je w celu odkrycia nowych faktów, które mogłyby pomóc firmie Amgen lepiej zrozumieć, jak jej produkty są wykorzystywane w procesie rozwiązywania problemów dotyczących chorób, w związku z którymi są wprowadzane na rynek. Chociaż dane udostępniane przez użytkownika za pośrednictwem tych interaktywnych usług nie pozwalają na jego identyfikację, firma Amgen może wiązać je z innymi danymi udostępnionymi przez użytkownika w innych miejscach w jej witrynie, które to dane pozwalają na taką identyfikację. Firma Amgen może łączyć te dane z danymi od innych użytkowników witryny w celu tworzenia podsumowań danych, które będą służyć celom biznesowym firmy Amgen, w tym badaniom i analizom na potrzeby doskonalenia produktów firmy Amgen i wsparcia jej w lepszym ich wprowadzaniu na rynek.

  5. Dane dotyczące kandydatów do zatrudnienia

   Użytkownik może przeglądać w witrynie firmy Amgen oferty pracy i zdecydować się składać aplikacje na wolne stanowiska. Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące danych osobowych, które mogą być gromadzone w ramach procesu ubiegania się o pracę, należy zapoznać się z „Oświadczeniem firmy Amgen o ochronie prywatności w związku z procesem zatrudnienia on-line” pod adresem: https://careers.amgen.com/

  6. Dane dotyczące innych osób fizycznych

   Jeśli użytkownik wykonuje zawód medyczny lub prowadzi placówkę świadczącą usługi medyczne, do obowiązków takiego użytkownika należy uzyskanie upoważnienia i zgody pacjenta na udostępnianie jego danych osobowych związanych ze zdrowiem firmie Amgen poprzez jej witryny. Dotyczy to także wprowadzania danych osobowych w imieniu innej osoby tj. w przypadku pełnienia funkcji opiekuna. Wprowadzając wszelkie takie dane, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że uzyskał od pacjenta upoważnienie do takiego działania. Należy pamiętać, że zabrania się ujawniania danych pacjentów na forach dyskusyjnych i w czatach firmy Amgen.

  7. Ujawnianie kontrahentom i dostawcom

   Firma Amgen ma relacje z różnymi kontrahentami i dostawcami, którzy pomagają jej tworzyć i utrzymywać systemy komputerowe i systemy bezpieczeństwa, odpowiadać na wiadomości e-mail i zapytania klientów, analizować dane i tworzyć specjalne promocje. Firma Amgen nie upoważnia swoich kontrahentów i dostawców do wykorzystywania danych jej klientów do jakichkolwiek celów niezwiązanych z jej relacjami kontraktowymi z takimi kontrahentami i dostawcami.

  8. Przekazywanie za granicę

   Amgen jest firmą międzynarodową z centralą w Stanach Zjednoczonych. Firma Amgen posiada centra danych na całym świecie, w tym w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Firma Amgen może przetwarzać dane osobowe w globalnych bazach danych, do których dostęp mogą uzyskiwać upoważnieni pracownicy firmy Amgen na całym świcie.

   Przekazywanie danych poza Europę odbywa się zgodnie z właściwymi przepisami o ochronie prywatności i jednym ze środków ostrożności, które zostały wymienione poniżej. Bez względu na miejsce gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych użytkownika firma Amgen zapewnia, że jej usługodawcy utrzymują odpowiednie administracyjne, techniczne i fizyczne środki ostrożności służące ochronie danych dotyczących użytkownika.

   Otrzymujący Środki ostrożności stosowane w przypadku przekazywania danych osobowych do krajów uznanych przez Komisję Europejską za niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony Informacje dodatkowe
   Firmy z grupy Amgen Wiążące zasady korporacyjne firmy Amgen W sprawie informacji dotyczących wiążących zasad korporacyjnych firmy Amgen lub w celu złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych użytkownika z naruszeniem takich zasad należy odwiedzić witrynę: http://www.amgen.com/bcr/
   Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach instrukcji udzielonych przez firmę Amgen Umowy wzorcowe (wzorcowe klauzule umowne) w formie zatwierdzonej przez Komisję Europejską Aby uzyskać informacje dotyczące umów wzorcowych, w tym treści umów wzorcowych, należy odwiedzić witrynę: https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en
   Aby uzyskać więcej informacji w sprawie stosowania przez firmę Amgen umów wzorcowych, należy się skontaktować z jej Działem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: privacyoffice@amgen.com
 • II Łącza do innych witryn

  W witrynach firmy Amgen znajdują się łącza do innych witryn, które zdaniem firmy Amgen zawierają ważne informacje i które użytkownicy mogą uznać za przydatne. Jednak należy być świadomym, że firma Amgen nie reklamuje i nie poleca treści ani usług zawartych w tych witrynach i nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane w takich witrynach. Zachęca się użytkownika do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności każdej odwiedzanej przez niego witryny. Należy pamiętać, że stwierdzenia zawarte w niniejszym „Oświadczeniu o ochronie prywatności” mają zastosowane wyłącznie do danych gromadzonych przez firmę Amgen.

 • III Witryny, w których wykorzystywana jest wspólna marka

  Dane osobowe użytkownika będą dostępne wyłącznie dla firmy Amgen i podmiotów zewnętrznych przetwarzających dane osobowe zgodnie z instrukcjami firmy Amgen jako „przetwarzający dane”. Firma Amgen może wykorzystywać podmioty zewnętrzne w celu udostępniania usług i informacji na witrynach firmy Amgen oraz może oferować pewne usługi pod wspólną marką we współpracy z innymi podmiotami zewnętrznymi (np. innymi firmami farmaceutycznymi), o ile użytkownik wyraził na to zgodę. Ujawnianie i wykorzystywanie danych przez podmioty zewnętrzne działające zgodnie z instrukcjami firmy Amgen podlega umowom, które nakładają obowiązek odpowiedniej ochrony danych osobowych.

  W witrynach wykorzystujących wspólną markę użytkownik zobaczy na ekranie logo firmy Amgen oraz logo partnera korzystającego z wspólnej marki. Aby uzyskać dostęp do usług oferowanych w witrynie wykorzystującej wspólną markę, użytkownik może zostać poproszony o wypełnienie nowego formularza rejestracji on-line, a te dane rejestracyjne mogą być współdzielone z partnerami firmy Amgen wykorzystującymi tę samą markę.

  W przypadkach wymaganych przez właściwe przepisy, zasady i regulacje firma Amgen będzie ujawniać dane osobowe urzędom regulacyjnym, komisjom ds. etyki i/lub w pewnych ograniczonych okolicznościach firma Amgen może być zobowiązana do udostępnienia danych osobowych użytkownika w związku z nakazem sądowym, wezwaniem sądowym, nakazem rewizji lub przepisami ustawowymi lub wykonawczymi.

  Firma Amgen nie będzie sprzedawać ani ujawniać niepowiązanym osobom trzecim jakichkolwiek danych umożliwiających identyfikację w sposób bezpośredni lub pośredni ani danych osobowych związanych ze zdrowiem udostępnionych jej przez użytkownika w jej witrynie.

 • IV. Zasady spółki Amgen dotyczące dzieci

  Treść witryn i usługi firmy Amgen są przeznaczone dla użytkowników dorosłych. Witryna nie jest skierowana do dzieci. Jeżeli firma Amgen stwierdzi, że niepełnoletni użytkownik w jej witrynie dobrowolnie ujawnił dane osobowe lub dane związane ze zdrowiem lub że udostępniający dobrowolnie ujawnił dane dotyczące pacjenta, który jest niepełnoletni, firma Amgen usunie takie dane ze swoich aktywnych baz danych, chyba, że zachowanie takich danych jest wymagane przez właściwe przepisy prawa.

 • V. Prawa dotyczące prywatności oraz dokonywanie wyborów w tym zakresie (w tym prawo uzyskiwania dostępu do danych osobowych i ich poprawiania oraz skargi dotyczące prywatności)
  • Uzyskiwanie dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez firmę Amgen, ich poprawianie i usuwanie

   Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (w tym do danych o stanie zdrowia), ich poprawiania/aktualizowania i usuwania. Takiego żądania można dokonać w dowolnym czasie, kontaktując się pracownikiem Amgen ds. ochrony danych osobowych pod adresem privacyoffice@amgen.com lub Amgen Biotechnologia Sp. z o. o., Villa Metro Business House, ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa. Firma Amgen zapewni użytkownikowi dostęp do danych przechowywanych na jego temat udostępnionych jej przez przedstawicieli zawodów medycznych lub konsumenta w związku ze zdarzeniem niepożądanym dotyczącym leku oraz zapewni możliwość poprawiania/aktualizowania i/lub usuwania takich danych.

   Nie ma technicznej możliwości usunięcia z serwerów firmy Amgen każdego indywidualnego wpisu zawierającego dane użytkownika. Konieczność tworzenia kopii zapasowych systemów firmy Amgen w celu ochrony danych przed nieumyślną utratą oznacza, że kopia danych użytkownika (w tym kwestie dotyczące stanu zdrowia) mogą istnieć w nieusuwalnej formie, której lokalizacja może być dla firmy Amgen trudna lub niemożliwa.

   Jednak w przypadkach dopuszczonych przez prawo firma Amgen usunie dane osobowe użytkownika (w tym dane o stanie zdrowia) przechowywane w bazach danych, z których firma Amgen aktywnie korzysta w celu prowadzenia badań i bieżącej działalności biznesowej, oraz przechowywane na innych nośnikach, które można łatwo przeszukiwać. Dodatkowo po otrzymaniu od użytkownika żądania usunięcia danych firma Amgen podejmie rozsądne starania, aby nie ujawniać jakichkolwiek danych osobowych przechowywanych w nieusuwalnym formacie z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

  • Korzystanie z prawa do przenoszenia danych

   Zgodnie z prawem do przenoszenia danych użytkownik ma prawo żądania, aby jego dane osobowe udostępnione firmie Amgen zostały dostarczone użytkownikowi w uporządkowanym, powszechnie stosowanym i czytelnym dla urządzeń formacie z zastrzeżeniem pewnych warunków, a żądania takiego można dokonać, kontaktując się z Działem Ochrony Danych Osobowych firmy Amgen pod adresem:privacyoffice@amgen.com.

  • Składanie skarg dotyczących ochrony prywatności za pośrednictwem urzędu nadzorującego. Jeżeli użytkownik jest przekonany, że firma Amgen przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem właściwych przepisów ustawowych, zasad lub regulacji wykonawczych, ma on prawo do złożenia skargi w miejscowym urzędzie nadzorującym. Dane kontaktowe miejscowego urzędu nadzorującego można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
 • VI. Sposób przechowywania i ochrony danych osobowych przez firmę Amgen

  Firma Amgen przechowuje dane osobowe użytkownika zarówno w formie papierowej, jak i w postaci plików elektronicznych. Pliki elektroniczne są przechowywane na serwerach obsługiwanych i utrzymywanych przez firmę Amgen i podmioty zewnętrzne działające w ramach kontraktu z firmą Amgen.

  Firma Amgen pragnie zapewnić możliwie najlepsze bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika. W celu zapewnienia integralności i poufności danych osobowych (w tym danych o stanie zdrowia) udostępnianych firmie Amgen przez użytkownika, firma Amgen na żądanie użytkownika może je szyfrować. W ramach stosowania dodatkowych środków ostrożności wszystkie dane osobowe (w tym dane o stanie zdrowia) są przechowywane fizycznie za zaporą sieciową i innymi elementami bezpieczeństwa sieci, aby uniemożliwić intruzom uzyskanie do nich dostępu.

  Firma Amgen przetwarza dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszym „Oświadczeniu o ochronie prywatności” i chroni dane osobowe użytkownika zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów ustawowych i regulacji.

  Stosowane kryteria są uzależnione od:

  • celu gromadzenia danych osobowych i realizacji tego celu;
  • podstawy gromadzenia danych osobowych, np. w przypadku udzielenia zgody użytkownik może ją odwołać w dowolnym czasie;
  • obowiązkowych okresów przechowywania zawartych w wymogach wynikających z kontraktów i przepisów.

 • VII. Kontakt z firmą Amgen

  Poniżej znajdują się informacje w sprawie kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących niniejszego „Oświadczenia o ochronie prywatności”, chęci złożenia skargi, chęci uzyskania dostępu do danych osobowych lub ich poprawienia, a także chęci uzyskania dodatkowych informacji dotyczących określonego sposobu przetwarzania:

  Inspektor Ochrony Danych: Lenka Lamkova
  e-mail: privacy@amgen.com
  adres do korespondencji:
  Amgen Biotechnologia sp. z o.o.
  Villa Metro Business House
  ul. Puławska 145
  02-715 WarszawaZaktualizowano: Wrzesień, 2022r.