Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

W przypadku stosowania ekulizumabu istnieją uregulowania prawne dotyczące wyłączności rynkowej w leczeniu chorób rzadkich, a mianowicie w odniesieniu do stosowania w leczeniu:

  • atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) do dnia 29 listopada 2023 r.,
  • opornej na leczenie uogólnionej miastenii rzekomoporaźnej (gMG) do dnia 17 sierpnia 2027 r., oraz
  • choroby ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD) do dnia 28 sierpnia 2029 r.
    • W związku z tym produkt leczniczy BEKEMV® jest zatwierdzony wyłącznie do stosowania we wskazaniu napadowej nocnej hemoglobinurii (PNH) i nie może być stosowany w innych wymienionych wskazaniach.

      Powyższe zobowiązania mają zastosowanie w odniesieniu do wskazań, gMG i NMOSD tak długo, jak długo obowiązuje odpowiednia, prawnie uregulowana, wyłączność dla produktów sierocych.

BLINCYTO LAUREATEM KONKURSU PRIX GALIEN Polska 2016

16 listopada 2016 roku firma Amgen Polska poinformowała, że produkt leczniczy BLINCYTO® (blinatumomab), pierwsza przełomowa immunoterapia, oparta na zastosowaniu przeciwciał BITE® aktywujących limfocyty T, zarejestrowana u pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką limfoblastyczną z prekursorowych limfocytów B bez obecności chromosomu Philadelphia, została ogłoszona zwycięzcą polskiej edycji konkursu Prix Galien Polska 2016 w kategorii innowacyjny sierocy produkt leczniczy. Przewodniczący kapituły profesor Cezary Szczylik, wręczając nagrodę Prix Galien dla leku BLINCYTO® podkreślił, że innowacyjny i przełomowy mechanizm działania leku, który „dozbraja” układ immunologiczny pacjenta w walce z komórkami nowotworowymi w ostrej białaczce limfoblastycznej stanowi przełom w leczeniu tej trudnej i rzadko spotykanej choroby układu krwionośnego.

O BLINCYTO®

Blinatumomab jest bispecyficznym przeciwciałem wykorzystującym limfocyty T, które wiąże się swoiście z cząsteczką CD19, ulegającą ekspresji na powierzchni komórek wywodzących się z linii B oraz z cząsteczką CD3 ulegającą ekspresji na powierzchni limfocytów T. Uczestniczy on w tworzeniu synapsy cytolitycznej między limfocytem T a komórką nowotworową, w której uwalniane są enzymy proteolityczne niszczące zarówno komórki docelowe proliferujące, jak i będące w stanie spoczynku.

O PRIX GALIEN

Nagroda Prix Galien przyznawana jest jako dowód uznania dla innowacyjnych rozwiązań firm farmaceutycznych w dziedzinie produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Stanowi również wyróżnienie dla przełomowych dokonań i odkryć naukowców oraz kampanii zdrowotnych, których innowacyjność może mieć niezwykle istotny wpływ na diagnostykę, leczenie i/lub zapobieganie chorobom u ludzi oraz na zmianę stylu życia znaczącej grupy społeczeństwa w kierunku większej świadomości i dbałości o zdrowie. Na straży najwyższego poziomu merytorycznego stoi niezależna kapituła, gromadząca 14 wybitnych postaci środowiska farmaceutycznego i medycznego pod przewodnictwem prof. Cezarego Szczylika, wyśmienitego onkologa i hematologa.

INFORMACJE O FIRMIE AMGEN

Firma Amgen angażuje się w umożliwienie wykorzystania pełnego potencjału biologii z myślą o pacjentach cierpiących na ciężkie choroby, poprzez odkrywanie, opracowywanie, produkcję i dostarczanie innowacyjnych leków biologicznych. Podejście to zakłada przede wszystkim używanie narzędzi takich, jak np. zaawansowana genetyka człowieka, do wyjaśnienia złożoności choroby i zrozumienia podstaw biologii człowieka.

Firma Amgen koncentruje się na obszarach, w których istnieje wiele niezaspokojonych potrzeb i wykorzystuje swoje doświadczenie w produkcji leków biologicznych do poszukiwania rozwiązań poprawiających rezultaty zdrowotne i jakość życia pacjentów. Firma Amgen to pionier w dziedzinie biotechnologii od 1980 r., jest jedną z wiodących, światowych, niezależnych firm biotechnologicznych, docierających do milionów pacjentów na całym świecie.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.amgen.com
oraz na Twitterze: www.twitter.com/amgen

KONTAKT:
Agnieszka Samborska
Amgen Biotechnologia Sp. z o. o., Polska
Tel.: +48 (22) 581 30 90
E-mail: agnieszka.samborska@amgen.com