×
Globalna infolinia dla ukraińskich pacjentów będących uchodźcami biorącymi udział w badaniu klinicznym Amgen. Kliknij tutaj po więcej informacji.

Глобальна гаряча лінія для українських пацієнтів-біженців, які беруть участь у клінічному випробуванні Amgen. Натисніть тут для отримання додаткової інформації.

Глобальная горячая линия для украинских пациентов-беженцев, участвующих в клиническом исследовании Amgen. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

INFORMACJE DLA LEKARZY

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

W przypadku stosowania ekulizumabu istnieją uregulowania prawne dotyczące wyłączności rynkowej w leczeniu chorób rzadkich, a mianowicie w odniesieniu do stosowania w leczeniu:

  • atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) do dnia 29 listopada 2023 r.,
  • opornej na leczenie uogólnionej miastenii rzekomoporaźnej (gMG) do dnia 17 sierpnia 2027 r., oraz
  • choroby ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD) do dnia 28 sierpnia 2029 r.
    • W związku z tym produkt leczniczy BEKEMV® jest zatwierdzony wyłącznie do stosowania we wskazaniu napadowej nocnej hemoglobinurii (PNH) i nie może być stosowany w innych wymienionych wskazaniach.

      Powyższe zobowiązania mają zastosowanie w odniesieniu do wskazań, gMG i NMOSD tak długo, jak długo obowiązuje odpowiednia, prawnie uregulowana, wyłączność dla produktów sierocych.

Amgevita® 
adalimumab

ChPL

Aranesp®
darbepoetyna alfa

ChPL

Blincyto®
blinatumomab

ChPL

Kyprolis®
karfilzomib

ChPL

Mimpara®
cynakalcet

ChPL

Lumykras®
sotorasib

ChPL

MVASI®
bewacyzumab

ChPL

Neulasta®
pegfilgrastym

ChPL

Neupogen®
filgrastym

ChPL
ChPL
ChPL

Otezla®
apremilast

ChPL

Parsabiv®
etelkalcetyd

ChPL

Prolia®
denosumab

ChPL

Repatha®
ewolokumab

ChPL

Vectibix®
panitumumab

ChPL

Xgeva®
denosumab

ChPL

Imlygic®

ChPL

Kanjinti®
trastuzumab

ChPL