NASZE DZIAŁANIA

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

W przypadku stosowania ekulizumabu istnieją uregulowania prawne dotyczące wyłączności rynkowej w leczeniu chorób rzadkich, a mianowicie w odniesieniu do stosowania w leczeniu:

  • atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) do dnia 29 listopada 2023 r.,
  • opornej na leczenie uogólnionej miastenii rzekomoporaźnej (gMG) do dnia 17 sierpnia 2027 r., oraz
  • choroby ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD) do dnia 28 sierpnia 2029 r.
    • W związku z tym produkt leczniczy BEKEMV® jest zatwierdzony wyłącznie do stosowania we wskazaniu napadowej nocnej hemoglobinurii (PNH) i nie może być stosowany w innych wymienionych wskazaniach.

      Powyższe zobowiązania mają zastosowanie w odniesieniu do wskazań, gMG i NMOSD tak długo, jak długo obowiązuje odpowiednia, prawnie uregulowana, wyłączność dla produktów sierocych.

Amgen – firma odpowiedzialna społecznie

Naszą misją jest wspieranie chorych w ich powrocie do zdrowia. Czynimy to zarówno poprzez dostarczanie im innowacyjnych leków, jak i poprzez wielowymiarową pomoc udzielaną pacjentom, lokalnym społecznościom oraz wspieranie nauki i edukacji w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych. Jednym z przejawów różnorodnego spojrzenia na system ochrony zdrowia jest nasza współpraca ze stowarzyszeniami pacjentów. Organizacje te pełnią niezwykle ważną funkcję, oferując niezbędne informacje i wsparcie chorym oraz ich rodzinom. Naszą misję realizujemy również za pośrednictwem Fundacji Amgen, która powstała w 1991 roku. Jej celem jest niwelowanie nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych, wspieranie lokalnych społeczności oraz promocja edukacji i popularyzowanie nauk ścisłych wśród młodzieży. Wierzymy, że dzisiejsza inwestycja w edukację młodego pokolenia zaprocentuje dynamicznym rozwojem nauki w przyszłości.