KONTAKT

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

W przypadku stosowania ekulizumabu istnieją uregulowania prawne dotyczące wyłączności rynkowej w leczeniu chorób rzadkich, a mianowicie w odniesieniu do stosowania w leczeniu:

  • atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) do dnia 29 listopada 2023 r.,
  • opornej na leczenie uogólnionej miastenii rzekomoporaźnej (gMG) do dnia 17 sierpnia 2027 r., oraz
  • choroby ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD) do dnia 28 sierpnia 2029 r.
    • W związku z tym produkt leczniczy BEKEMV® jest zatwierdzony wyłącznie do stosowania we wskazaniu napadowej nocnej hemoglobinurii (PNH) i nie może być stosowany w innych wymienionych wskazaniach.

      Powyższe zobowiązania mają zastosowanie w odniesieniu do wskazań, gMG i NMOSD tak długo, jak długo obowiązuje odpowiednia, prawnie uregulowana, wyłączność dla produktów sierocych.

Dane teleadresowe

Amgen Sp. z o.o.,
ul. Puławska 145,
02-715 Warszawa

NIP:527-24-20-782, REGON: 015609360, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS 0000188441, kapitał zakładowy 2.732.500 PLN
Tel.: +48 22 581 30 00
Fax: +48 22 581 30 01

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.,
ul. Puławska 145,
02-715 Warszawa

NIP 525-25-17-917, REGON: 145827419, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS 0000397231, kapitał zakładowy 5.000 PLN

Tel.: +48 22 581 30 00
Fax: +48 22 581 30 01
Email: reception-pl@amgen.com