×
Globalna infolinia dla ukraińskich pacjentów będących uchodźcami biorącymi udział w badaniu klinicznym Amgen. Kliknij tutaj po więcej informacji.

Глобальна гаряча лінія для українських пацієнтів-біженців, які беруть участь у клінічному випробуванні Amgen. Натисніть тут для отримання додаткової інформації.

Глобальная горячая линия для украинских пациентов-беженцев, участвующих в клиническом исследовании Amgen. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

MISJA I WARTOŚCI

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

W przypadku stosowania ekulizumabu istnieją uregulowania prawne dotyczące wyłączności rynkowej w leczeniu chorób rzadkich, a mianowicie w odniesieniu do stosowania w leczeniu:

  • atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) do dnia 29 listopada 2023 r.,
  • opornej na leczenie uogólnionej miastenii rzekomoporaźnej (gMG) do dnia 17 sierpnia 2027 r., oraz
  • choroby ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD) do dnia 28 sierpnia 2029 r.
    • W związku z tym produkt leczniczy BEKEMV® jest zatwierdzony wyłącznie do stosowania we wskazaniu napadowej nocnej hemoglobinurii (PNH) i nie może być stosowany w innych wymienionych wskazaniach.

      Powyższe zobowiązania mają zastosowanie w odniesieniu do wskazań, gMG i NMOSD tak długo, jak długo obowiązuje odpowiednia, prawnie uregulowana, wyłączność dla produktów sierocych.

Misja i wartości

Amgen dąży do tego, aby wykorzystując zdobycze nauki i innowacje dostarczać najlepsze rozwiązania wykorzystywane w terapii pacjentów oraz radykalnie poprawiać jakość ich życia.

We wszystkich działaniach dążymy do realizacji misji, jaką jest niesienie pomocy pacjentom. Na każdym kroku kierujemy się wartościami, które nas definiują.

Nasza misja

Służyć pacjentom

Nasze wartości:

Opieranie się na zdobyczach nauki

Nasz sukces opiera się na innowacyjności w nauce, integralności i stałym rozwoju we wszystkich aspektach działalności dzięki zastosowaniu metody naukowej.

Intensywna rywalizacja i wygrywanie

Walczymy z czasem, dążymy do osiągnięcia większej wydajności i konkurencyjności, aby uzyskać jak najlepsze wyniki. Utrzymujemy wysokie standardy etyczne i wymagamy rzetelności w postępowaniu z konkurentami, klientami, partnerami i wobec siebie wzajemnie.

Wartość dodana dla pacjentów, pracowników i udziałowców

Tworzymy wartość, skupiając się na potrzebach pacjentów.

Kreujemy środowisko pracy umożliwiające wykorzystanie pełnego potencjału pracowników.

Dążymy także do zapewnienia udziałowcom wysokich, długoterminowych zysków, równoważąc potrzeby pacjentów, pracowników i samych udziałowców.

Etyka

Konsekwentnie stosujemy najwyższe standardy etyczne w odniesieniu do naszych partnerów, produktów, usług i komunikatów.

Wzajemne zaufanie i szacunek

Każde stanowisko w Amgen ma znaczenie. Każdy pracownik Amgen jest ważny. Przyciągamy różnych zdolnych i zaangażowanych ludzi oraz zapewniamy środowisko sprzyjające integracji, okazywaniu szacunku, indywidualnej odpowiedzialności i różnorodności.

Zapewnianie jakości

Oczekujemy najwyższej jakości w odniesieniu do informacji, decyzji, ludzi, produktów i usług.

Praca zespołowa

Wspólnie pracujemy, aby jak najszybciej dostarczyć pacjentom nowoczesne i skuteczne rozwiązania terapeutyczne. Praca w zespołach zwiększa naszą efektywność, umożliwia nam dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz podejmowanie trafnych decyzji.

Współpraca, porozumienie i odpowiedzialność

Przy podejmowaniu istotnych decyzji w Amgen stawiajmy na otwarty dialog, partnerstwo i szukanie konstruktywnych rozwiązań.