×
Globalna infolinia dla ukraińskich pacjentów będących uchodźcami biorącymi udział w badaniu klinicznym Amgen. Kliknij tutaj po więcej informacji.

Глобальна гаряча лінія для українських пацієнтів-біженців, які беруть участь у клінічному випробуванні Amgen. Натисніть тут для отримання додаткової інформації.

Глобальная горячая линия для украинских пациентов-беженцев, участвующих в клиническом исследовании Amgen. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

REGULAMIN STRONY

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

W przypadku stosowania ekulizumabu istnieją uregulowania prawne dotyczące wyłączności rynkowej w leczeniu chorób rzadkich, a mianowicie w odniesieniu do stosowania w leczeniu:

 • atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) do dnia 29 listopada 2023 r.,
 • opornej na leczenie uogólnionej miastenii rzekomoporaźnej (gMG) do dnia 17 sierpnia 2027 r., oraz
 • choroby ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD) do dnia 28 sierpnia 2029 r.
  • W związku z tym produkt leczniczy BEKEMV® jest zatwierdzony wyłącznie do stosowania we wskazaniu napadowej nocnej hemoglobinurii (PNH) i nie może być stosowany w innych wymienionych wskazaniach.

   Powyższe zobowiązania mają zastosowanie w odniesieniu do wskazań, gMG i NMOSD tak długo, jak długo obowiązuje odpowiednia, prawnie uregulowana, wyłączność dla produktów sierocych.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Strona internetowa Amgen.pl jest własnością spółki Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000397231, NIP: 5252517917, REGON: 145827419, kapitał zakładowy: 5.000 PLN (dalej: „Amgen Biotechnologia”).
  • Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki dostępu do treści zawartych na stronie Amgen.pl, jak również świadczenia za pośrednictwem tej strony usług drogą elektroniczną na rzecz jej użytkowników.
  • Wejście na stronę Amgen.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez użytkownika bez zastrzeżeń i ograniczeń postanowień Regulaminu. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z poniższymi zasadami i warunkami dostępu do treści zawartych na stronie Amgen.pl. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego Regulaminu uprzejmie prosimy o kontakt: https://www.amgen.pl/kontakt/.
  • Użytkownik korzystający ze strony Amgen.pl obowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, jak również zasad i reguł dotyczących korzystania ze stron internetowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a także ogólnych zasad i zwyczajów dotyczących korzystania z sieci Internet. Zabronione jest w szczególności podejmowanie wszelkich działań, których celem lub skutkiem mogłaby być nieuprawniona ingerencja w treści prezentowane za pośrednictwem strony, usługi świadczone za jej pośrednictwem lub modyfikacja sposobu jej funkcjonowania. Ponadto, użytkownicy obowiązani są do korzystania ze strony Amgen.pl w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz właściciela strony, z poszanowaniem dóbr osobistych, prywatności oraz innych praw im przysługujących.
  • Korzystając z usług dostępnych na stronie Amgen.pl, użytkownik oświadcza, że ma co najmniej osiemnaście (18) lat i mieszka na terenie Polski. Amgen Biotechnologia nie składa żadnych oświadczeń co do tego, czy informacje zamieszczone na tej stronie są właściwe lub dostępne do wykorzystywania w krajach poza Europą, a dostęp do tej witryny z terytoriów, gdzie treści te są nielegalne, jest zakazany. Osoby, które decydują się na korzystanie z tej witryny z innych miejsc, robią to z własnej inicjatywy i odpowiadają za przestrzeganie stosownych przepisów prawa.
 2. USŁUGI I TREŚCI DOSTĘPNE NA STRONIE AMGEN.PL
  • Po wejściu na stronę Amgen.pl użytkownik ma możliwość skorzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:
   • zapoznanie się z informacjami o działalności Amgen Biotechnologia, jak również o działalności innych spółek z Grupy Amgen, w szczególności Amgen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, KRS: 0000188441, NIP: 5272420782, REGON: 015609360, kapitał zakładowy: 22.374.500,00 PLN (dalej: „Amgen”);
   • zapoznanie się z informacjami dotyczącymi produktów leczniczych Amgen;
   • możliwość zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego Amgen;
   • kontakt z Amgen Biotechnologia lub Amgen za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  • Nadrzędnym celem strony Amgen.pl jest umożliwienie użytkownikom będących przedstawicielami zawodów medycznych, jak i niewykonującym tego typu zawodów, zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o działalności spółek z Grupy Amgen (Amgen Biotechnologia oraz Amgen) w Polsce, w szczególności w obszarze badań klinicznych, biotechnologii, społecznej odpowiedzialności biznesu, na forum stowarzyszeń i innych organizacji branżowych.
  • Celem strony Amgen.pl nie jest prowadzenie reklamy produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne ani żadnej działalności marketingowej odnoszącej się do produktów leczniczych Grupy Amgen, jak również przekazywanie innych treści, do których publiczny dostęp jest zakazany lub ograniczony przez obowiązujące przepisy prawa lub wiążące kodeksy branżowe, w szczególności Kodeks Dobrych Praktyk stowarzyszenia Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.
  • Korzystanie z usług dostępnych za pośrednictwem strony Amgen.pl jest bezpłatne i dobrowolne.
  • Żadna informacja zawarta na stronie Amgen.pl nie stanowi i w razie wątpliwości nie powinna być interpretowana jako oferta zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. WYMAGANIA TECHNICZNE
  • Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem strony Amgen.pl wymaga co najmniej:
   • zastosowania sprawnego technicznie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet (komputer lub inne urządzenie);
   • połączenia z siecią Internet (połączenie przewodowe lub bezprzewodowe);
   • przeglądarki internetowej umożliwiającej wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia) plików hipertekstowych (HTML), ewentualnie w zakresie dostępu do niektórych treści również w innych formatach (np. PDF, flash).
  • Amgen Biotechnologia jako właściciel strony Amgen.pl nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy związane z funkcjonowaniem komputera lub innego urządzenia użytkownika, jak również będące skutkiem funkcjonowania sieci Internet, które uniemożliwiają użytkownikowi skorzystanie z usług dostępnych na stronie.
  • Amgen Biotechnologia jako właściciel strony Amgen.pl ostrzega, że korzystanie z usług dostępnych za jej pośrednictwem wiąże się z następującymi zagrożeniami: możliwość otrzymywania spamu, narażenie na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware (w tym: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax), wirusy, zagrożenie crackingiem i phishngiem (pozyskanie poufnych informacji) oraz sniffingiem (przechwytywanie poufnych informacji), piractwo, nielegalne oprogramowanie, kryptoanaliza. Amgen Biotechnologia dokłada wszelkich starań, aby minimalizować ww. ryzyka, ale ich całkowita eliminacja nie jest możliwa.
  • Amgen Biotechnologia będzie podejmowało rozsądne działania, aby informacje umieszczone w serwisie były aktualizowane, jednakże nie może zagwarantować, że informacje te będą kompletne i aktualne w każdym czasie.
   Strona Amgen.pl może zawierać odniesienia (linki) do innych stron, serwisów lub portali internetowych, które są własnością innych podmiotów. Amgen Biotechnologia jako właściciel strony Amgen.pl nie odpowiada za treści dostępne na innych stronach internetowych, do których odsyłają linki umieszczone na stronie Amgen.pl i nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje, jakie mogą wynikać z wejścia na tego typu strony, serwisy lub portale, jak również konsekwencje wykorzystania treści tam umieszczonych czy skorzystania z usług udostępnianych za ich pośrednictwem. Korzystanie z innych stron, serwisów lub portali internetowych odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność użytkownika. Fakt umieszczenia linku na stronie Amgen.pl nie oznacza zatwierdzenia przez Amgen Biotechnologia materiałów zamieszczonych na jakiejkolwiek innej stronie. Amgen Biotechnologia nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za dostęp użytkownika do witryn, do których odsyłają umieszczone tu linki. Amgen Biotechnologia zamieszcza linki do innych stron internetowych dla wygody użytkowników i wyłącznie w celach informacyjnych. Ryzyko związane z dostępem do jakichkolwiek innych stron internetowych, do których odsyłają łącza, ponosi użytkownik.
 4. PLIKI COOKIES
  • Strona Amgen.pl wykorzystuje pliki cookies by ułatwić użytkownikom korzystanie ze strony. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies oraz innych podobnych technologii.
  • Ustawienia plików cookies mogą być zmienione w opcjach wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarce internetowej. Opcje te lub inne dostępne technologie umożliwiają również skasowanie plików cookies.
  • Szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies określa Informacja o plikach cookies dla użytkowników, która stanowi integralną część Regulaminu. Informacja ta dostępna jest na stronie: Cookie Policy.
 5. DANE OSOBOWE
  • Korzystanie z niektórych usług udostępnionych za pośrednictwem strony Amgen.pl może wymagać udostępnienia przez użytkownika jego danych osobowych i wiązać się z ich dalszym przetwarzaniem.
  • W każdej sytuacji, gdy będzie dochodziło do zbierania danych osobowych użytkownika dla celów ich dalszego przetwarzania użytkownik zostanie on o tym poinformowany, jak również będzie miał możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
  • Amgen Biotechnologia wykorzystuje adekwatne środki techniczne, organizacyjne i fizyczne, które mają na celu ochronę danych osobowych udostępnionych przez użytkowników za pośrednictwem Amgen.pl przez przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym dostępem osób trzecich, jak również zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
  • Zasady przetwarzania danych użytkowników oraz środki ich ochrony zostały szczegółowo opisane w Oświadczeniu o ochronie prywatności dla przedstawicieli zawodów medycznych (dostępnym tutaj) oraz w Oświadczeniu o ochronie prywatności na terenie Polski (dostępnym tutaj).
 6. PRAWO AUTORSKIE
  • Amgen Biotechnologia zastrzega, że zawartość strony Amgen.pl jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa autorskie do treści, jak również zawartości strony przysługują Amgen Inc. z siedzibą w Thousand Oaks, Kalifornia, Stany Zjednoczone i zostały wykorzystane w ramach strony za jej wiedzą i zgodą. Prawa autorskie do tłumaczeń przysługują Amgen Biotechnologia. Użytkownik może korzystać z witryny w celach informacyjnych, osobistych i niekomercyjnych, ale nie może modyfikować, odtwarzać lub rozpowszechniać projektu graficznego lub layoutu witryny ani poszczególnych części projektu graficznego lub layoutu witryny, lub logotypów Amgen bez pisemnej zgody firmy.
  • Znaki towarowe, logotypy i znaki usługowe (łącznie nazywane „znakami towarowymi”) zamieszczone w tej witrynie są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi Amgen i innych podmiotów. Niczego, co znajduje się w tej witrynie, nie należy interpretować jako udzielenia zgody przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, licencji czy prawa do tych znaków towarowych. Nieupoważnione wykorzystywanie znaków towarowych może stanowić naruszenie stosownych przepisów.
  • Żadna część strony, jak również jej zawartość (teksty, elementy graficzne, logotypy, układ treści) nie mogą być kopiowane, transmitowane, linkowane lub wykorzystywane w inny sposób w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Amgen Inc. z siedzibą w Thousand Oaks, Kalifornia, Stany Zjednoczone.
  • Użytkownik jest uprawniony do pobierania i kopiowania treści zawartych na stronie Amgen.pl wyłącznie w celach informacyjnych, na użytek własny, w celach osobistych i niekomercyjnych. Amgen Biotechnologia zachęca użytkownika do obejrzenia, wykorzystania i pobrania jednej kopii tej witryny do celów informacyjnych, na użytek własny, w celach osobistych i niekomercyjnych. O ile na tej stronie nie wskazano inaczej, żadna część jej zawartości lub oprogramowania nie może być kopiowana, pobierana lub przechowywana w systemie wyszukiwania danych w jakimkolwiek innym celu ani nie może być ponownie rozpowszechniana w jakimikolwiek innym celu bez wyraźnej pisemnej zgody Amgen.
 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  • Wszelkie reklamacje dotyczące treści lub sposobu świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem strony Amgen.pl należy skierować do Amgen Biotechnologia poczętą bezpośrednio na adres siedziby spółki w terminie 7 dni licząc od daty zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
  • W reklamacji należy podać dane użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis nieprawidłowości będących podstawą zgłoszenia reklamacji.
  • Amgen Biotechnologia w terminie 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia rozpatrzy i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  • Amgen Biotechnologia jako właściciel strony Amgen.pl w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie wyłącza swoją odpowiedzialność za skutki i następstwa wykorzystania informacji umieszczonych na stronie Amgen.pl i wszelkich podstronach do tej strony.
   • kompletność, aktualność i poprawność informacji zamieszczonych na stronie Amgen.pl, jak również za błędy i przeoczenia w treściach udostępnionych za jej pośrednictwem;
   • szkody będące następstwem zastosowania się do informacji lub danych umieszczonych na stronie Amgen.pl;
   • szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez innych użytkowników strony postanowień Regulaminu, jak również innych zasad określających sposób korzystania z sieci Internet;
   • szkody związane z korzystaniem ze strony a będące następstwem zaktualizowania się ryzyk związanych z korzystaniem z sieci teleinformatycznych (np. zainfekowanie oprogramowaniem typu wirusy, konie trojańskie, malware, spyware, cracking, phishing lub inne).
  • CAŁA ZAWARTOŚĆ STRONY AMGEN.PL JEST UDOSTĘPNIANIA W DOSTĘPNEJ FORMIE I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, BEZ ŻADNEJ RĘKOJMI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANEJ RĘKOJMI PRZYDATNOŚCI, ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM, DOKŁADNOŚCI I NIENARUSZENIA. AMGEN NIE UDZIELA ŻADNYCH RĘKOJMI CO DO DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, AKTUALNOŚCI CZY WIARYGODNOŚCI JAKICHKOLWIEK TREŚCI DOSTĘPNYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM. UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZWERYFIKOWANIE WSZYSTKICH INFORMACJI PRZED ICH WYKORZYSTANIEM. RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY I WYKORZYSTANIEM ZAWARTYCH TU TREŚCI SPOCZYWA WYŁĄCZNIE NA UŻYTKOWNIKU. AMGEN NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI DEKLARACJI, ŻE KORZYSTANIE Z TEJ STRONY BĘDZIE PRZEBIEGAĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ CZY BŁĘDÓW. UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODJĘCIE WSZELKICH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI, ABY TREŚCI POBIERANE Z TEJ STRONY BYŁY WOLNE OD WIRUSÓW.
  • UŻYTKOWNIK STRONY AMGEN.PL I JEJ ZAWARTOŚCI PONOSI WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z NICH. AMGEN WYRAŹNIE WYŁĄCZA JAKĄKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ, CZY TO UMOWNĄ, DELIKTOWĄ, BEZWZGLĘDNĄ, CZY INNĄ, ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, INCYDENTALNE, NASTĘPCZE LUB SPECJALNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO STRONY LUB Z JEJ UŻYTKOWANIA LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z NIMI ZWIĄZANE, NAWET JEŚLI AMGEN POWIADOMIONO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, W TYM MIĘDZY INNYMI Z TYTUŁU DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ JAKĄKOLWIEK STRONĘ NA PODSTAWIE ZAWARTOŚCI UZYSKANEJ W WYNIKU KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY LUB W WYNIKU BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ, LUB OPÓŹNIENIA W TRANSMISJI INFORMACJI DO LUB OD UŻYTKOWNIKA, PRZERW W POŁĄCZENIU TELEKOMUNIKACYJNYM ZE STRONĄ, WIRUSÓW LUB UTRATY DANYCH, CZY TO W CAŁOŚCI, CZY W CZĘŚCI WYNIKAJĄCYCH Z ZANIEDBANIA, DZIAŁANIA ŻYWIOŁÓW, WOJNY, AKTÓW TERRORYZMU, AWARII TELEKOMUNIKACYJNYCH, KRADZIEŻY LUB ZNISZCZENIA ALBO NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU DO STRONY LUB POWIĄZANYCH INFORMACJI, LUB PROGRAMÓW.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Świadczenie usług za pośrednictwem strony Amgen.pl podlega prawu polskiemu.
  • Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczeniu usług za pośrednictwem strony Amgen.pl jest sąd właściwy dla siedziby Amgen Biotechnologia.
  • Amgen Biotechnologia może w dowolnym momencie poprawić lub zmodyfikować niniejszy Regulamin lub wprowadzić nowe warunki użytkowania tej strony. Takie zmiany, poprawki i modyfikacje wejdą w życie niezwłocznie po powiadomieniu użytkownika, które może mieć miejsce między innymi poprzez zamieszczenie informacji na stronie Amgen.pl lub przesłanie ich e-mailem. Każde skorzystanie z witryny po takim powiadomieniu zostanie uznane za akceptację takich zmian, poprawek lub modyfikacji. Amgen Biotechnologia może w dowolnym momencie zmodyfikować swoje usługi.
  • Amgen Biotechnologia zastrzega sobie prawo do dochodzenia naprawy szkód będących następstwem naruszenia Regulaminu, w tym prawo do zablokowania dostępu do witryny z określonego adresu internetowego.