×
Globalna infolinia dla ukraińskich pacjentów będących uchodźcami biorącymi udział w badaniu klinicznym Amgen. Kliknij tutaj po więcej informacji.

Глобальна гаряча лінія для українських пацієнтів-біженців, які беруть участь у клінічному випробуванні Amgen. Натисніть тут для отримання додаткової інформації.

Глобальная горячая линия для украинских пациентов-беженцев, участвующих в клиническом исследовании Amgen. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DLA PRZEDSTAWICIELI ZAWODÓW MEDYCZNYCH

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

W przypadku stosowania ekulizumabu istnieją uregulowania prawne dotyczące wyłączności rynkowej w leczeniu chorób rzadkich, a mianowicie w odniesieniu do stosowania w leczeniu:

 • atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) do dnia 29 listopada 2023 r.,
 • opornej na leczenie uogólnionej miastenii rzekomoporaźnej (gMG) do dnia 17 sierpnia 2027 r., oraz
 • choroby ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD) do dnia 28 sierpnia 2029 r.
  • W związku z tym produkt leczniczy BEKEMV® jest zatwierdzony wyłącznie do stosowania we wskazaniu napadowej nocnej hemoglobinurii (PNH) i nie może być stosowany w innych wymienionych wskazaniach.

   Powyższe zobowiązania mają zastosowanie w odniesieniu do wskazań, gMG i NMOSD tak długo, jak długo obowiązuje odpowiednia, prawnie uregulowana, wyłączność dla produktów sierocych.

 • 1. W jakich sytuacjach firma Amgen zbiera Państwa dane osobowe?
  • Gdy nawiążą Państwo kontakt lub współpracę z firmą Amgen bądź jej przedstawicielami
  • Gdy uczestniczą Państwo lub zwracają się z prośbą o udział w działaniach związanych z firmą Amgen, takich jak badania kliniczne, rady doradcze (tzw. advisory boards) lub konsultacje
  • Od zewnętrznych podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności dostarczają sektorowi farmaceutycznemu informacji na temat pracowników służby zdrowia (np. imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe oraz specjalizacja). W takich przypadkach Amgen podejmuje niezbędne kroki, aby zapewnić, że informacje są przesyłane i otrzymywane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
  • Ze stron internetowych należących do firmy Amgen lub DO zewnętrznych podmiotów albo z aplikacji na telefony, które proszą użytkowników o podanie danych osobowych, zgodnie z obowiązującą polityką prywatności.
  • Gdy uczestniczą Państwo w wydarzeniach czy kongresach, również on-line, w których finansowanie bądź sponsorowanie zaangażowana jest firma Amgen - w takim przypadku firma Amgen może otrzymać Państwa dane osobowe od organizatora, zgodnie z jego polityką prywatności.
 • 2. Na jakiej podstawie i w jakim celu firma Amgen przetwarza Państwa dane osobowe?

  Amgen może przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie następujących przesłanek wynikających z przepisów prawa: (A) na potrzeby prawnie usprawiedliwionych celów w ramach prowadzonej przez Amgen działalności gospodarczej, (B) w przypadku otrzymania od Państwa zgody, (C) w zakresie niezbędnym do spełnienia ciążących na firmie Amgen wymogów prawnych i regulacyjnych oraz (D) w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, którą zawarliście Państwo z Amgen.

  Zakres prawnie usprawiedliwionych celów w ramach prowadzonej przez Amgen działalności gospodarczej obejmuje: Przykładowe aktywności
  • Podejmowane przez firmę Amgen działania biznesowe i naukowe
  • Promowanie i ocena produktów oraz usług oferowanych przez firmę Amgen
  • Współpraca z przedstawicielami firmy Amgen
  • Udział w spotkaniach biznesowych lub naukowych
  • Odpowiadanie na zapytania dotyczące informacji medycznych
  • Współpraca z Państwem, jako ekspertami naukowymi bądź liderami środowisk zawodowych
  Realizowanie umowy
  • Wypłata wynagrodzenia za świadczone usługi albo zwrot poniesionych przez Państwa wydatków
  • Pomoc w planowaniu podróży związanych z prowadzoną przez firmę Amgen działalnością bądź oferowanymi produktami
  • Zarządzanie Państwa udziałem w badaniach klinicznych
  Wywiązywanie się z wymogów prawnych i regulacyjnych
  • Zgłaszanie działań niepożądanych: ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2211)
  • Badania kliniczne: ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2211); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 489).
  Zgoda
  • Udział w internetowych ankietach, korzystnie z usług czy aplikacji
  • Zgoda na przekazywanie danych udzielona podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz firmy Amgen (np. Cegedim)
  • Zgoda na podawanie do publicznej wiadomości informacji wynikających z Kodeksu Przejrzystości INFARMA (informacje o wynagrodzeniu indywidualnych przedstawicieli zawodów medycznych z tytułu umów zawieranych z firmą Amgen, o kosztach udziału w wydarzeniach naukowych pokrywanych przez Amgen itp.)
 • 3. Jakiego rodzaju dane osobowe są przetwarzane?

  W zależności od celów, dla których zbierane są dane osobowe, firma Amgen może przetwarzać:

  • Imię i nazwisko;
  • Dane kontaktowe, takie jak adres, e-mail lub numer telefonu;
  • Informacje zawodowe takie jak obszary specjalizacji oraz doświadczenie;
  • Daty oraz krótkie opisy interakcji z przedstawicieli firmy Amgen albo personelem medycznym;
  • Informacje podatkowe oraz dotyczące rachunku bankowego, jeśli są one niezbędne do dokonania płatności za zrealizowane przez Państwa usługi lub do zwrotu poniesionych przez Państwa wydatków;
  • Numer prawa wykonywania zawodu;
  • Dane niezbędne do zrealizowania złożonych próśb lub wniosków (np. data podróży na kongres).
 • 4. Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

  W zależności od celów, dla których zbierane są dane osobowe, dostęp do nich mogą mieć następujące osoby i podmioty:

  • Uprawniony personel firmy Amgen lub przedstawiciele działający w jej imieniu, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych;
  • Organy regulacyjne i komisje bioetyczne lub inne osoby lub podmioty, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • Osoby lub podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie firmy Amgen zgodnie z jej wytycznymi (na przykład biuro podróży czy organizacja prowadząca badania kliniczne);
  • Osoby lub podmioty, z którymi firma Amgen współpracuje (na przykład inne firmy farmaceutyczne), ale tylko pod warunkiem podjęcia odpowiednich kroków w celu zapewnienia, że przekazanie danych będzie zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 • 5. Gdzie przetwarzane są Państwa dane osobowe?

  Amgen to międzynarodowa firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Posiada ona centra danych na całym świecie, w tym w Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych. Firma może przetwarzać dane osobowe w globalnych bazach danych, do których dostęp ma upoważniony personel firmy Amgen na całym świecie.

  Przesyłanie poza Europę odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Niezależnie od tego, gdzie zbierane czy przetwarzane są dane osobowe, firma Amgen zapewnia i zobowiązuje dostawców usług do utrzymania właściwych zabezpieczeń administracyjnych, technicznych oraz fizycznych w celu ochrony Państwa danych.

  Przesyłanie danych osobowych między spółkami należącymi do grupy Amgen jest realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wiążącymi regułami korporacyjnymi firmy. Więcej informacji na temat wiążących reguł korporacyjnych firmy Amgen, w tym możliwości złożenia skargi dotyczącej niezgodnego z ww. regułami przetwarzania Państwa danych osobowych, znaleźć można na stronie http://www.amgen.com/bcr/.

  Odbiorcy Zabezpieczenia służące do przesyłania danych osobowych do krajów, które nie zostały uznane za adekwatne przez Komisję Europejską Informacje dodatkowe

  Krajowe i zagraniczne spółki z grupy Amgen

  Wiążące reguły korporacyjne firmy Amgen

  W celu uzyskania informacji na temat wiążących reguł korporacyjnych firmy Amgen lub złożenia skargi dotyczącej niezgodnego z ww. regułami przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy odwiedzić stronę: http://www.amgen.com/bcr/ .

  Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie firmy Amgen zgodnie z jej wytycznymi.

  Wzory umów (standardowe klauzule umowne) w formie zatwierdzonej przez Komisję Europejską

  W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat wykorzystywanych przez firmę Amgen wzorów umów prosimy o kontakt z biurem ds. ochrony danych osobowych (Privacy Office) privacyoffice@amgen.com

 • 6. Przechowywanie danych osobowych

  Firma Amgen przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia zadań i celów wskazanych w niniejszym oświadczeniu oraz do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

  Okresy przechowywania danych są określane przez:

  • Cel, w jakim zbierane są dane oraz realizację tego celu
  • Podstawy, zgodnie z którymi dane są zbierane: np. w przypadku udzielenia zgody, jej odwołanie jest możliwe w dowolnym momencie
  • Obowiązkowe okresy przechowywania danych wynikające z wymogów umownych i regulacyjnych.

  W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikiem Amgen ds. ochrony danych osobowych: privacyoffice@amgen.com lub Amgen Biotechnologia Sp. z o.o., Villa Metro Business House, ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa.

 • 7. W jaki sposób można uzyskać wgląd, poprawić lub usunąć swoje dane osobowe?

  W celu uzyskania dostępu, poprawy czy usunięcia swoich danych osobowych prosimy o kontakt z pracownikiem Amgen ds. ochrony danych osobowych: privacyoffice@amgen.com albo Amgen Biotechnologia Sp. z o.o., Villa Metro Business House, ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa.

 • 8. W jaki sposób można skorzystać z prawa do przenoszenia danych?

  Zgodnie z prawem do przenoszenia danych, możliwe jest uzyskanie przekazanych firmie Amgen danych osobowych w uporządkowanym, powszechnie stosowanym i czytelnym dla urządzeń formacie.

  Prawo to ma zastosowanie pod określonymi warunkami i może zostać wykonane po skontaktowaniu się z pracownikiem Amgen ds. ochrony danych osobowych: privacyoffice@amgen.com

 • 9. W jaki sposób można wnieść skargę do organu ochrony danych osobowych?

  Informacje na temat wnoszenia skarg do organu ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Danych https://www.uodo.gov.pl/

 • 10. W jaki sposób można skontaktować się z pracownikiem Amgen ds. ochrony danych osobowych?

  Inspektor Ochrony Danych: Lenka Lamkova
  Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo na adres:
  privacy@amgen.com
  albo pisemnie: Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.,
  Villa Metro Business House,
  ul. Puławska 145,
  02-715 WarszawaZaktualizowano: Wrzesień, 2022r.