Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

W przypadku stosowania ekulizumabu istnieją uregulowania prawne dotyczące wyłączności rynkowej w leczeniu chorób rzadkich, a mianowicie w odniesieniu do stosowania w leczeniu:

  • atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) do dnia 29 listopada 2023 r.,
  • opornej na leczenie uogólnionej miastenii rzekomoporaźnej (gMG) do dnia 17 sierpnia 2027 r., oraz
  • choroby ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD) do dnia 28 sierpnia 2029 r.
    • W związku z tym produkt leczniczy BEKEMV® jest zatwierdzony wyłącznie do stosowania we wskazaniu napadowej nocnej hemoglobinurii (PNH) i nie może być stosowany w innych wymienionych wskazaniach.

      Powyższe zobowiązania mają zastosowanie w odniesieniu do wskazań, gMG i NMOSD tak długo, jak długo obowiązuje odpowiednia, prawnie uregulowana, wyłączność dla produktów sierocych.

Przekazanie elementów wyposażenia biura dla organizacji pacjentów i innych organizacji non-profit

W związku ze rearanżacją powierzchni biura, firma Amgen zaprasza organizacje pacjentów i inne organizacje non-profit działające w obszarze ochrony zdrowia do przesłania informacji czy są zainteresowane bezpłatnym otrzymaniem elementów wyposażenia biura, których listę stanowi załącznik excel oraz dołączone zdjęcia.

Informacje należy przesyłać mejlem do dnia 15 grudnia br. do godziny 12.00 na adres mailowy: sjaczyns@amgen.com Wniosek musi być wysłany przez osobę uwzględnioną w KRS organizacji.

Amgen informuje, że prośby będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń a realizacja darowizny wymagać będzie podpisania odpowiedniej umowy. Zastrzegamy sobie prawo rozdysponowania wyposażenia proporcjonalnie pomiędzy podmioty zgłaszające zapotrzebowanie.

Wyposażenie biura będzie możliwe do wymontowania i odebrania własnymi siłami w dniach 8-12 stycznia 2024r. z siedziby firmy, przy ulicy Puławskiej 145 w Warszawie.


meble,drukarka-organizacje.xlsx