×

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony ?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

×

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony ?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

REGULAMIN STRONY

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Strona internetowa Amgen.pl jest własnością spółki Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000397231, NIP: 5252517917, REGON: 145827419, kapitał zakładowy: 5.000 PLN (dalej: „Amgen Biotechnologia”).
  • Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki dostępu do treści zawartych na stronie Amgen.pl, jak również świadczenia za pośrednictwem tej strony usług drogą elektroniczną na rzecz jej użytkowników.
  • Wejście na stronę Amgen.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez użytkownika bez zastrzeżeń i ograniczeń postanowień Regulaminu. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z poniższymi zasadami i warunkami dostępu do treści zawartych na stronie Amgen.pl. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego Regulaminu uprzejmie prosimy o kontakt: https://www.amgen.pl/kontakt/.
  • Użytkownik korzystający ze strony Amgen.pl obowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, jak również zasad i reguł dotyczących korzystania ze stron internetowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a także ogólnych zasad i zwyczajów dotyczących korzystania z sieci Internet. Zabronione jest w szczególności podejmowanie wszelkich działań, których celem lub skutkiem mogłaby być nieuprawniona ingerencja w treści prezentowane za pośrednictwem strony, usługi świadczone za jej pośrednictwem lub modyfikacja sposobu jej funkcjonowania. Ponadto, użytkownicy obowiązani są do korzystania ze strony Amgen.pl w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz właściciela strony, z poszanowaniem dóbr osobistych, prywatności oraz innych praw im przysługujących.
 2. USŁUGI I TREŚCI DOSTĘPNE NA STRONIE AMGEN.PL
  • Po wejściu na stronę Amgen.pl użytkownik ma możliwość skorzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:
   • zapoznanie się z informacjami o działalności Amgen Biotechnologia, jak również o działalności innych spółek z Grupy Amgen, w szczególności Amgen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, KRS: 0000188441, NIP: 5272420782, REGON: 015609360, kapitał zakładowy: 22.374.500,00 PLN (dalej: „Amgen”);
   • zapoznanie się z informacjami dotyczącymi produktów leczniczych Amgen;
   • możliwość zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego Amgen;
   • kontakt z Amgen Biotechnologia lub Amgen za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  • Nadrzędnym celem strony Amgen.pl jest umożliwienie użytkownikom będących przedstawicielami zawodów medycznych, jak i niewykonującym tego typu zawodów, zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o działalności spółek z Grupy Amgen (Amgen Biotechnologia oraz Amgen) w Polsce, w szczególności w obszarze badań klinicznych, biotechnologii, społecznej odpowiedzialności biznesu, na forum stowarzyszeń i innych organizacji branżowych.
  • Celem strony Amgen.pl nie jest prowadzenie reklamy produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne ani żadnej działalności marketingowej odnoszącej się do produktów leczniczych Grupy Amgen, jak również przekazywanie innych treści, do których publiczny dostęp jest zakazany lub ograniczony przez obowiązujące przepisy prawa lub wiążące kodeksy branżowe, w szczególności Kodeks Dobrych Praktyk stowarzyszenia Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.
  • Korzystanie z usług dostępnych za pośrednictwem strony Amgen.pl jest bezpłatne i dobrowolne.
  • Żadna informacja zawarta na stronie Amgen.pl nie stanowi i w razie wątpliwości nie powinna być interpretowana jako oferta zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. WYMAGANIA TECHNICZNE
  • Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem strony Amgen.pl wymaga co najmniej:
   • zastosowania sprawnego technicznie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet (komputer lub inne urządzenie);
   • połączenia z siecią Internet (połączenie przewodowe lub bezprzewodowe);
   • przeglądarki internetowej umożliwiającej wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia) plików hipertekstowych (HTML), ewentualnie w zakresie dostępu do niektórych treści również w innych formatach (np. PDF, flash).
  • Amgen Biotechnologia jako właściciel strony Amgen.pl nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy związane z funkcjonowaniem komputera lub innego urządzenia użytkownika, jak również będące skutkiem funkcjonowania sieci Internet, które uniemożliwiają użytkownikowi skorzystanie z usług dostępnych na stronie.
  • Amgen Biotechnologia jako właściciel strony Amgen.pl ostrzega, że korzystanie z usług dostępnych za jej pośrednictwem wiąże się z następującymi zagrożeniami: możliwość otrzymywania spamu, narażenie na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware (w tym: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax), wirusy, zarożenie crackingiem i phishngiem (pozyskanie poufnych informacji) oraz sniffingiem (przechwytywanie poufnych informacji), piractwo, nielegalne oprogramowanie, kryptoanaliza. Amgen Biotechnologia dokłada wszelkich starań, aby minimalizować ww. ryzyka, ale ich całkowita eliminacja nie jest możliwa.
  • Amgen Biotechnologia będzie podejmowało rozsądne działania, aby informacje umieszczone w serwisie były aktualizowane, jednakże nie może zagwarantować, że informacje te będą kompletne i aktualne w każdym czasie.
  • Strona Amgen.pl może zawierać odniesienia do innych stron, serwisów lub portali internetowych, które są własnością innych podmiotów. Amgen Biotechnologia jako właściciel strony Amgen.pl nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje, jakie mogą wynikać z wejścia na tego typu strony, serwisy lub portale, jak również konsekwencje wykorzystania treści tam umieszczonych czy skorzystania z usług udostępnianych za ich pośrednictwem. Korzystanie z innych stron, serwisów lub portali internetowych odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność użytkownika.
 4. PLIKI COOKIES
  • Strona Amgen.pl wykorzystuje pliki cookies by ułatwić użytkownikom korzystanie ze strony. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies oraz innych podobnych technologii.
  • Ustawienia plików cookies mogą być zmienione w opcjach wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarce internetowej. Opcje te lub inne dostępne technologie umożliwiają również skasowanie plików cookies.
  • Szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies określa Informacja o plikach cookies dla użytkowników, która stanowi integralną część Regulaminu. Informacja ta dostępna jest na stronie: Cookie Policy.
 5. DANE OSOBOWE
  • Korzystanie z niektórych usług udostępnionych za pośrednictwem strony Amgen.pl może wymagać udostępnienia przez użytkownika jego danych osobowych i wiązać się z ich dalszym przetwarzaniem.
  • W każdej sytuacji, gdy będzie dochodziło do zbierania danych osobowych użytkownika dla celów ich dalszego przetwarzania użytkownik zostanie on o tym poinformowany, jak również będzie miał możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
  • Amgen Biotechnologia wykorzystuje adekwatne środki techniczne, organizacyjne i fizyczne, które mają na celu ochronę danych osobowych udostępnionych przez użytkowników za pośrednictwem Amgen.pl przez przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym dostępem osób trzecich, jak również zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
  • Zasady przetwarzania danych użytkowników oraz środki ich ochrony zostały szczegółowo opisane w Oświadczeniu o ochronie prywatności dla przedstawicieli zawodów medycznych (dostępnym tutaj) oraz w Oświadczeniu o ochronie prywatności na terenie Polski (dostępnym tutaj).
 6. PRAWO AUTORSKIE
  • Amgen Biotechnologia zastrzega, że zawartość strony Amgen.pl jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa autorskie do treści, jak również zawartości strony przysługują Amgen Inc. z siedzibą w Thousand Oaks, Kalifornia, Stany Zjednoczone i zostały wykorzystane w ramach strony za jej wiedzą i zgodą. Prawa autorskie do tłumaczeń przysługują Amgen Biotechnologia.
  • Żadna część strony, jak również jej zawartość (teksty, elementy graficzne, logotypy, układ treści) nie mogą być kopiowane, transmitowane, linkowane lub wykorzystywane w inny sposób w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Amgen Inc. z siedzibą w Thousand Oaks, Kalifornia, Stany Zjednoczone.
  • Użytkownik jest uprawniony do pobierania i kopiowania treści zawartych na stronie Amgen.pl wyłącznie w celach informacyjnych, na użytek własny, w celach osobistych i niekomercyjnych.
 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  • Wszelkie reklamacje dotyczące treści lub sposobu świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem strony Amgen.pl należy skierować do Amgen Biotechnologia poczętą bezpośrednio na adres siedziby spółki w terminie 7 dni licząc od daty zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
  • W reklamacji należy podać dane użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis nieprawidłowości będących podstawą zgłoszenia reklamacji.
  • Amgen Biotechnologia w terminie 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia rozpatrzy i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  • Amgen Biotechnologia jako właściciel strony Amgen.pl w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie wyłącza swoją odpowiedzialność za skutki i następstwa wykorzystania informacji umieszczonych na stronie Amgen.pl i wszelkich podstronach do tej strony.
   • kompletność, aktualność i poprawność informacji zamieszczonych na stronie Amgen.pl, jak również za błędy i przeoczenia w treściach udostępnionych za jej pośrednictwem;
   • szkody będące następstwem zastosowania się do informacji lub danych umieszczonych na stronie Amgen.pl;
   • szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez innych użytkowników strony postanowień Regulaminu, jak również innych zasad określających sposób korzystania z sieci Internet;
   • szkody związane z korzystaniem ze strony a będące następstwem zaktualizowania się ryzyk związanych z korzystaniem z sieci teleinformatycznych (np. zainfekowanie oprogramowaniem typu wirusy, konie trojańskie, malware, spyware, cracking, phishing lub inne).
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Świadczenie usług za pośrednictwem strony Amgen.pl podlega prawu polskiemu.
  • Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczeniu usług za pośrednictwem strony Amgen.pl jest sąd właściwy dla siedziby Amgen Biotechnologia.
  • Amgen Biotechnologia zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu użytkowników o takiej zmianie poprzez opublikowanie zmiany.